Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg
Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Fonds 1818

 

Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen is een vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen voor algemeen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het Fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

 

Fonds 1818 is voortgekomen uit de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage, die in 1818 werd opgericht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze beweging beoogde het geestelijke niveau van de gewone burger te verhogen door 'goede zeden en nuttige kunsten voort te planten en aldus verstand en hart te beschaven en ten algemene nutte te verbeteren'. 

Voortbouwend op die oude idealen steunt, stimuleert en initieert Fonds 1818 projecten die mensen in staat stellen zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Ontplooiing, zelfredzaamheid en sociale cohesie zijn daarbij kernbegrippen. Initiatieven die daaraan bijdragen, komen voor steun van het Fonds in aanmerking.

 

Fonds 1818 werkt op een breed terrein: cultuur, educatie, gezondheid, kunsten, milieu, natuur, recreatie, sport en welzijn. In beginsel steunt Fonds 1818 aanvragen uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leiden, Noordwijk, Zoetermeer en hun randgemeenten. Het Fonds steunt ook ontwikkelingen in zijn werkgebied die voor andere delen van Nederland tot voorbeeld kunnen zijn. Landelijke projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio van het Fonds passen eveneens binnen de doelstelling.

 

 
Bezoekadres
Riviervismarkt 4
Den Haag
 
Postadres
Postbus 895
2501 CW Den Haag
 
Website
www.fonds1818.nl
 
Contact
Telefoon
070 - 364 11 41
 
Fax
070 - 364 18 91
 
E-mailadres
info@fonds1818.nl